Studia podyplomowe

Studia Prosty język i efektywna komunikacja w społeczeństwie są odpowiedzią na rozwój wiedzy i potrzeb polskiego rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na światowy ruch prostego języka oraz na coraz powszechniejszą deklarację urzędów i firm co do respektowania w komunikacji z klientami standardów plain language. Z tym związane jest również rosnące społeczne zapotrzebowanie na konsultantów językowych w urzędach i firmach oraz ekspertów odpowiadających za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny. Studia mają uczyć przekazywania informacji w tekstach użytkowych (np. w opisach usług na stronach ofertowych, w opisach produktów i usług, w artykułach informacyjnych, w FAQ-ach, w regulaminach, instrukcjach, mejlach i tradycyjnej korespondencji adresowanych do klientów firm i urzędów), które spełniałyby wymóg jasności; formułowania myśli zgodnie z regułami prostej polszczyzny, z jednoczesnym zachowaniem reguł poprawności językowej w zakresie leksyki, gramatyki, ortografii i interpunkcji.

Program realizowany będzie w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych. Studia będą miały formę hybrydową (część zajęć będzie odbywać się stacjonarnie, a część – zdalnie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego zaaprobowanych przez UW). Na program kształcenia złożą się dwa moduły: teoretyczny i praktyczny. Pierwszy oferuje uczestnikowi wiedzę będącą podstawą dla podjęcia działań praktycznych w urzędzie lub firmie na rzecz upraszczania komunikacji. Oprócz przedmiotów przekazujących wiedzę teoretyczną program zawiera obszerny zbiór przedmiotów czysto praktycznych.

Zajęcia warsztatowe z obszaru upraszczania tekstów będą prowadzone przez mających doświadczenie w szkoleniach firmowych pracowników Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW ‒ ekspertów mających doświadczenie w implementowaniu standardu prostego języka w urzędach i firmach. 

Absolwenci i absolwentki zdobędą w obszarze praktycznych umiejętności kompetencje językowe pozwalające rozpoznawać cechy językowe i tekstowe decydujące o stopniu trudności tekstu, posługiwać się środkami językowymi, tekstowymi wspierającymi percepcję, budującymi dobre relacje z odbiorcą, ułatwiające zapamiętanie treści, porządkujące strukturę informacji. Zyskają umiejętności redagowania tekstów w duchu prostej polszczyzny, korekty tekstów z zastosowaniem normy współczesnej polszczyzny, świadomego i adekwatnego używanie języka jako narzędzia prostej komunikacji na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia. Będą przygotowani do pełnienia roli wewnętrznego konsultanta językowego lub eksperta odpowiedzialnego za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny w swojej firmie lub urzędzie. Po studiach absolwenci może znaleźć zatrudnienie w: urzędach centralnych, wojewódzkich i samorządowych, instytucjach rynku prasy codziennej, instytucjach świadczących usługi dla obywateli, w tym spółkach ubezpieczeniowych, centrach medycznych, portalach internetowych, bankach itp.

Kontakt pjek.studia.ijpuw@uw.edu.pl

Strona studiów https://studia-prostyjezyk.ijp.uw.edu.pl