Instytut

Instytut Języka Polskiego należy do wyróżniających się jednostek naukowych w kraju. W Instytucie są kontynuowane i twórczo rozwijane tradycje metodologiczne językoznawczej szkoły warszawskiejw zakresie leksykologii, leksykografii, słowotwórstwa i dialektologii. Ważnym nurtem działalności naukowej IJP są zagadnienia normatywne, a rozstrzygnięcia poprawnościowe podejmowane w pracach naszych uczonych są powszechnie akceptowane. Pracownicy IJP są też cenionymi popularyzatorami wiedzy o polszczyźnie i poprawności językowej. Są też opracowywane nowe podejścia i metody badawcze – dotyczą one rygorystycznego opisu współczesnego języka polskiego (tak w modelu składników bezpośrednich, jak i zależnościowym), składni i gramatyki historycznej, zastosowania fonetyki akustycznej w badaniach dialektologicznych oraz metaleksykografii, fonostylistyki i fonosemantyki, słowotwórstwa kognitywno-komunikatywnego, jak też języka nauki w ujęciu kognitywnym, i innych zagadnień językowych opisywanych w ramach różnych nurtów językoznawstwa kognitywnego  (m.in. językowego obrazu człowieka w opisie teoretycznym i słownikowym).